Ông Nguyễn Ngọc Thêm ở thôn Đồng Cà, xã Bồ Lý: Nội dung 1: Tố cáo ông Nguyễn Ngọc Năng - Nguyên Trưởng thôn Đồng Cà tự ý lấn chiếm đất nông nghiệp, bán đất nông nghiệp quỹ II...

17/12/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Ngọc Thêm ở thôn Đồng Cà, xã Bồ Lý: Nội dung 1: Tố cáo ông Nguyễn Ngọc Năng - Nguyên Trưởng thôn Đồng Cà tự ý lấn chiếm đất nông nghiệp, bán đất nông nghiệp quỹ II; làm thất thoát nhiều tài sản công khi quản lý nhà văn hóa thôn Đồng Cà; thu thuế sản của nhiều hộ dân nhưng không giao nộp cho UBND xã Bồ Lý. Nội dung 2: Tố cáo ông Nguyễn Ngọc Năng giả mạo 05 chữ ký của người dân để hợp thức hồ sơ để UBND huyện Tam Đảo giao rừng tại khu vực Núi Ngang, xã Bồ Lý.

UBND tỉnh trả lời:

Nội dung 1: Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Bồ Lý giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của Luật Tố cáo, xong trong tháng 01/2021.

Nội dung 2: Hướng dẫn công dân viết đơn gửi Công an huyện Tam Đảo để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.