Bà Dương Thị Kết ở thôn Quan Đình, xã Tam Quan: Kiến nghị tổ chức thi hành án đối với bà Phan Thị Hương ở xã Tam Quan, huyện Tam Đảo để bàn giao tài sản trúng đấu giá cho bà Dương Thị Kết

13/10/2020

UBND tỉnh trả lời: Giao Thanh tra tỉnh (Cơ quan Thường trực Tổ công tác theo Quyết định sổ 456/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh) kiểm tra trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc chậm tổ thực hiện thi hành án (xác định rõ, nguyên nhân, lý do chưa thực hiện), báo cáo đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết, xong trong tháng 10/2020.