Kết quả giải quyết khiếu nại của bà Ôn Thị Sinh, thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù (lần 2)

23/06/2020

File đính kèm