Ông Nguyễn Ngọc Bảy cùng một số công dân ở thôn Đồng Cà, xã Bồ Lý: Đề nghị hủy bỏ Quyết định số 256/QĐ -UBND ngày 15/4/1995 của UBND huyện Lập Thạch (cũ) ...

15/04/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Ngọc Bảy cùng một số công dân ở thôn Đồng Cà, xã Bồ Lý: Đề nghị hủy bỏ Quyết định số 256/QĐ -UBND ngày 15/4/1995 của UBND huyện Lập Thạch (cũ) và Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND huyện Tam Đảo về việc giao đất rừng cho ông Nguyễn Ngọc Năng.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo tiếp tục xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.