Ông Lê Tiến Dũng ở thôn Tân Long, xã Hồ Sơn: Đề nghị hỗ trợ 108 kg thóc/sào theo Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 25/5/208 của Hội đồng nhân dân tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của các hộ để xây dựng nhà máy Z195

14/01/2019

Trả lời:

Trên cơ sở Thông báo kết luận số 49/TB-TTHĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu với UBND tỉnh trả lời công dân, xong trước ngày 10/2/2019.

 

Các tin đã đưa ngày: