Lịch tiếp công dân tháng 12/2014

08/12/2014

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
______________


Số: 165/TB- UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

 
Vĩnh Phúc, ngày  08 tháng 12  năm 2014 

 

THÔNG BÁO

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 12/2014 

           Ngày 10/12/2014 (ngày Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh) trùng với kỳ họp thứ 11, khóa XV của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chuyển lịch tiếp công dân định kỳ sang ngày 15/12/2014 (thứ 2).

Ngày 15/12/2014 (Bắt đầu từ 7h30), tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Vũ Chí Giang (TM. Chủ tịch) chủ trì ngày tiếp công dân định kỳ tháng 12/2014 theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ tham gia tiếp công dân cùng Phó Chủ tịch;

         Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị (Tam Dương, Bình Xuyên, Phúc Yên, Tam Đảo) trực tiếp hoặc phân công 01 Phó Chủ tịch tham gia tiếp công dân cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các đơn vị khác khi Chủ tịch yêu cầu (Văn phòng UBND tỉnh sẽ thông báo trực tiếp cho Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các ngành có liên quan);

       Kính mời: Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Nội chính, Trường Chính trị tỉnh cùng dự tiếp công dân với Phó Chủ tịch./.

 

 

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Đã ký


Hoàng Văn Đăng

 

 

Các tin đã đưa ngày: