Lịch tiếp công dân tháng 11/2014

05/11/2014

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
____________

Số 154 /TB- UBND

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 11  năm 2014               

                                                

                                                                             THÔNG BÁO
                                            LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 11/2014

Ngày 10/11/2014 (thứ 2), tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (bắt đầu từ 7h30), Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Vũ Chí Giang (TM. Chủ tịch) chủ trì ngày tiếp công dân định kỳ tháng 11/2014 theo quy định;

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ tham gia tiếp công dân cùng Phó Chủ tịch;

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị (Tam Dương, Bình Xuyên, Phúc Yên, Tam Đảo, Yên Lạc) trực tiếp hoặc phân công 01 Phó Chủ tịch tham gia tiếp công dân cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các đơn vị khác khi Chủ tịch yêu cầu (Văn phòng UBND tỉnh sẽ thông báo trực tiếp cho Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các ngành có liên quan);

Kính mời: Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Nội chính, Trường Chính trị tỉnh cùng dự tiếp công dân với Phó Chủ tịch./.

 

 

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Đã ký

Hoàng Văn Đăng

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: