Lịch tiếp công dân tháng 10/2014

08/10/2014

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
____________

Số 139/TB- UBND

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

                       Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 10  năm 2014               

                                                        

                                                         THÔNG BÁO
                              LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 10/2014 

Ngày 10/10/2014 (thứ 6), tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (bắt đầu từ 7h30), Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Vũ Chí Giang (TM. Chủ tịch) chủ trì ngày tiếp công dân định kỳ tháng 10/2014 theo quy định;

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội  tham gia tiếp công dân cùng Phó Chủ tịch;

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị (Tam Dương, Bình Xuyên, Phúc Yên, Tam Đảo) trực tiếp hoặc phân công 01 Phó Chủ tịch tham gia tiếp công dân cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các đơn vị khác khi Chủ tịch yêu cầu (Văn phòng UBND tỉnh sẽ thông báo trực tiếp cho Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các ngành có liên quan);

Kính mời: Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Nội chính, Trường Chính trị tỉnh cùng dự tiếp công dân cùng Phó Chủ tịch./.

 

 

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Hoàng Văn Đăng

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: