Lịch tiếp công dân tháng 9/2014

05/09/2014

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
_______________

Số: 126/TB- UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

Vĩnh Phúc, ngày 5 tháng 9 năm 2014

                                                                     THÔNG BÁO
                                              LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 9/2014

Ngày 10/9/2014 (thứ 4), tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (bắt đầu từ 7h30), ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (TM. Chủ tịch) chủ trì ngày tiếp công dân định kỳ tháng 9/2014 theo quy định;

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các sở, ngành: Thanh tra tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, sở Tư pháp, sở Tài Chính, sở Lao động Thương binh và Xã hội tham gia tiếp công dân cùng Phó Chủ tịch;

Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị phân công 01 Phó Chủ tịch tham gia tiếp và xử lý vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh. (Văn phòng UBND tỉnh sẽ thông báo trực tiếp cho Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị  trong ngày tiếp công dân);

Kính mời Đại diện: Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh, UBKT Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Ban Nội chính, Trường Chính trị tỉnh cùng dự tiếp công dân với  Phó Chủ tịch./.

 

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Đã ký


Hoàng Văn Đăng

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: