Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo VBQPPL

08/11/2018

STT

Tên văn bản

Thời gian lấy ý kiến

Tải về

1

Dự thảo Nghị quyết ban hành v/v  cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

13/11/2018
đến 12/12/2018

Kết quả hình ảnh cho icon excel
 

2

Dự thảo  Nghị quyết ban hành Về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

13/11/2018
đến 12/12/2018

Kết quả hình ảnh cho icon excel
 

3 Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 12/11/2018 đến 11/12/2018 Kết quả hình ảnh cho biểu tượng file PDF
4

Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ, đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy;người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; mức chi cho công tác tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy,trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

09/11/2018 đến 08/12/2018

    

5 Dự thảo Quyết định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 07/11/2018 đến 06/12/2018 Kết quả hình ảnh cho biểu tượng file PDF
6 Dự thảo Quyết định Quy định về nội dung hỗ trợ và mức chi sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 05/11/2018 đến 04/12/2018

Kết quả hình ảnh cho biểu tượng file PDF

7

Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

05/11/2018 đến 04/12/2018

Kết quả hình ảnh cho icon excel

8 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về "Một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc  và 9 trường THCS chất lượng cao" 05/11/2018 đến 04/12/2018

9 Hồ sơ dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 05/11/2018 đến 04/12/2018

10 Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ và các điều kiển đảm bảo duy trì hoạt động của lực lượng quần chúng tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại điểm giao cắt giữa đường sắt với đường ngang dân sinh không có gác chắn 05/11/2018 đến 04/12/2018
Kết quả hình ảnh cho biểu tượng file PDF
11 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 24/08/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 29/10/2018 đến 27/11/2018

Kết quả hình ảnh cho biểu tượng file PDF

 

12 Dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 29/10/2018 đến 27/11/2018

Kết quả hình ảnh cho biểu tượng file PDF

 

13 Dự thảo Quyết định về ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020 26/10/2018 đến 24/11/2018

14 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc 26/10/2018 đến 24/11/2018

15 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 19/10/2018 đến  18/11/2018

16 Dự thảo Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ và chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021 18/10/2018
đến 17/11/2018

17 Hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021 17/10/2018 đến  16/11/2018
18 Hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đối với lực lượng quần chúng tham gia  bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại điểm giao cắt giữa đường sắt  với đường ngang dân sinh không có gác chắn 15/10/2018 đến  13/11/2018

 

 

Các tin đã đưa ngày: