Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo VBQPPL

19/10/2018

STT

Tên văn bản

Thời gian lấy ý kiến

Tải về

1 Dự thảo Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ và chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021 18/10/2018
đến 17/11/2018

2 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 19/10/2018 đến  18/11/2018

3 Hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đối với lực lượng quần chúng tham gia  bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại điểm giao cắt giữa đường sắt  với đường ngang dân sinh không có gác chắn 15/10/2018 đến  13/11/2018

 

4 Hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021 17/10/2018 đến  16/11/2018

 

5 Hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đối với lực lượng quần chúng tham gia  bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại điểm giao cắt giữa đường sắt  với đường ngang dân sinh không có gác chắn 15/10/2018 đến  13/11/2018

 

6 Dự thảo Quyết định Bãi bỏ nội dung về cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc 09/10/2018
đến 07/11/2018

7 Dự thảo Quyết định Bãi bỏ nội dung về cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc 09/10/2018
đến 07/11/2018

8 Dự thảo Quyết định ban hành quy định trình tự tiến hành và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 09/10/2018
đến 08/11/2018

9 Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 05/10/2018
đến 04/11/2018


Kết quả hình ảnh cho icon excel

Kết quả hình ảnh cho icon excel

10 Dự thảo Quyết định giao nhiệm vụ tổ chức quản lý, bảo vệ và quy định phạm vi bảo vệ đê từ cấp IV trở xuống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 05/10/2018
đến 04/11/2018

11 Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về "Một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc  và 9 trường THCS chất lượng cao" 03/10/2018 đến 01/11/2018


Kết quả hình ảnh cho icon excel

12 Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 27/9/2018 đến 26/10/2018
Kết quả hình ảnh cho biểu tượng file PDF
13 Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 24/9/2018 đến 23/10/2018

 

 

Các tin đã đưa ngày: