Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo VBQPPL

06/06/2019
STT

Tên văn bản

Thời gian lấy ý kiến Tải về
2

Dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

31/5/2019
đến 30/6/2019

3 Dự thảo Nghị quyết về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nước khi chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 31/5/2019
đến 30/6/2019

4 Dự thảo Quyết định quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 27/5/2019
đến 26/6/2019

5 Dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ và huy động nhân dân tham gia xây dựng cống, rãnh và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh 24/5/2019
đến 23/6/2019

 

6 Dự thảo Nghị Quyết một số biện pháp có tính chất đặc thù về cơ chế đầu tư tu bổ hệ thống di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 – 2025 16/5/2019 đến ngày 14/6/2019

7 Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2025 17/5/2019
đến 15/6/2019

 

Các tin đã đưa ngày: