Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo VBQPPL

18/01/2019
STT Tên văn bản Thời gian lấy ý kiến Tải về
1 Dự thảo Quyết định về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện, thành phố duyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho từng đối tượng người có công với cách mạng 21/01/2019 đến 20/02/2019

Kết quả hình ảnh cho biểu tượng file PDF

2 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, chương trình GDTX cấp THPT+ trung cấp theo Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc 21/01/2019 đến 20/02/2019
Kết quả hình ảnh cho biểu tượng file PDF
3 Dự thảo Quyết định về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc 14/01/2019 đến 12/02/2019

4 Dự thảo Quyết định về sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh về Quy định vị trí, chắc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc 03/01/2019 đến  01/02/2019

 

Các tin đã đưa ngày: