Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

05/07/2021

DANH MỤC, MỨC THU CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ
(Kèm theo Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

 

Các tin đã đưa ngày: