Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

02/04/2019

GIÁ CỤ THỂ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ

(Kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

 

Dịch vụ sử dụng diên tích bán hàng tại chợ

 

 

 

1

Chợ hạng 1

 

 

 

a

Đối với cửa hàng, cửa hiệu, ki ốt buôn bán cố định thường xuyên

đ/m2/tháng

 

 

a1

Tại vị trí có 3 lối đi (trước mặt và 2 bên)

 

45.000

 

a2

Tại vị trí có 2 lối đi (trước mặt và 1 bên)

 

40.000

 

a3

Tại vị trí có 1 lối đi (trước mặt)

 

36.000

 

b

Đối với người buôn bán không cố định không thường xuyên

đ/m2/tháng

 

 

b1

Chỗ bán hàng có mái che:

 

 

 

 

Có xe lam,xe tải nhỏ chở hàng vào chợ

 

10.000

 

 

Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh

 

3.000

 

b2

Chỗ bán hàng không có mái che:

 

 

 

 

Có xe lam,xe tải nhỏ chở hàng vào chợ

 

9.000

 

 

Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh

 

2.500

 

2

Chợ hạng 2

 

 

 

a

Đối với cửa hàng, cửa hiệu, ki ốt buôn bán cố định thường xuyên

đ/m2/tháng

 

 

a1

Tại vị trí có 3 lối đi (trước mặt và 2 bên)

 

35.000

 

a2

Tại vị trí có 2 lối đi (trước mặt và 1 bên)

 

30.000

 

a3

Tại vị trí có 1 lối đi (trước mặt)

 

26.000

 

b

Đối với người buôn bán không cố định không thường xuyên

đ/m2/tháng

 

 

b1

Chỗ bán hàng có mái che:

 

 

 

 

Có xe lam,xe tải nhỏ chở hàng vào chợ

 

9.000

 

 

Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh

 

2.500

 

b2

Chỗ bán hàng không có mái che:

 

 

 

 

Có xe lam,xe tải nhỏ chở hàng vào chợ

 

8.000

 

 

Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh

 

2.000

 

3

Chợ hạng 3

 

 

 

a

Đối với cửa hàng, cửa hiệu, ki ốt buôn bán cố định thường xuyên

đ/m2/tháng

 

 

a1

Tại vị trí có 3 lối đi ( trước mặt và 2 bên)

 

25.000

 

a2

Tại vị trí có 2 lối đi ( trước mặt và l bên)

 

20.000

 

a3

Tại vị trí có l lối đi (trước mặt)

 

18.000

 

b

Đối với người buôn bán không cố định không thường xuyên

đ/m2/tháng

 

 

b1

Chỗ bán hàng có mái che:

 

 

 

 

Có xe lam,xe tải nhỏ chở hàng vào chợ

 

8.000

 

 

Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh

 

2.000

 

b2

Chỗ bán hàng không có mái che:

 

 

 

 

Có xe lam,xe tải nhỏ chở hàng vào chợ

 

6.000

 

 

Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh

 

1.500

 

4

Chợ chưa phân hạng

 

 

 

a

Đối với cửa hàng, cửa hiệu, ki ốt buôn bán cố định thường xuyên

đ/m2/tháng

 

 

a1

Tại vị trí có 3 lối đi( trước mặt và 2 bên)

 

15.000

 

a2

Tại vị trí có 2 lối đi( trước mặt và l bên)

 

10.000

 

a3

Tại vị trí có l lối đi (trước mặt)

 

8.000

 

b

Đối với người buôn bán không cố định không thường xuyên

đ/m2/tháng

 

 

b1

Chỗ bán hàng có mái che:

 

 

 

 

Có xe lam,xe tải nhỏ chở hàng vào chợ

 

6.000

 

 

Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh

 

1.500

 

b2

Chỗ bán hàng không có mái che:

 

 

 

 

Có xe lam,xe tải nhỏ chở hàng vào chợ

 

5.000

 

 

Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh

 

1.000

 

 

GIÁ CỤ THỂ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ VĨNH YÊN
(Kèm theo Quyết định số 14/2019/UBND ngày 26/03/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
(Bổ sung, sửa đổi mức giá quy định tại Quyết định số: 18/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh)

 

STT

 

Danh mục dịch vụ

Đơn vị tính

Mức thu

Mức thu cũ

Mức thu mới

 

Giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Vĩnh Yên

1

Tại vị trí có 3 lối đi (trước mặt và 2 bên)

đ/m­­­2 /tháng

45.000

100.000

2

Tại vị trí có 2 lối đi (trước mặt và 1 bên)

đ/m2/tháng

40.000

70.000

3

Tại vị trí có 1 lối đi (trước mặt)

đ/m2/tháng

36.000

60.000

 

 

Các tin đã đưa ngày: