Kế hoạch số 760/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2007 về Thực hiện Nghị quyết 30/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2007 - 2010 27/03/2007

Thực hiện Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh về mộtt số biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007- 2010; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện nhu sau:

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: