Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

12/10/2021