Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 và Quyết định số 740a/QĐ-UBND ngày 01/04/2020 của UBND tỉnh

11/05/2020