Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh về kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030

06/03/2020