Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

06/03/2020