Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

02/03/2020