Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII và Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủyVĩnh Phúc về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động ...

10/01/2020