Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn ..

17/02/2020