Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thi số 21/CT-TTG ngày 30/8/2019 của TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia VN trong giai đoạn mới

19/11/2019

File đính kèm