Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 06/8/2019 về triển khai, thực hiện quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

16/08/2019

File đính kèm