Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

25/02/2021

Ông Lê Duy Thành
Chủ tịch UBND tỉnh

Điện thoại: 0211.3716.268 
Email: thanhld@vinhphuc.gov.vn 

 

 

Ông Vũ Việt Văn
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Điện thoại: 0211.3656.268
Email: vanvv@vinhphuc.gov.vn


 

 

 

Ông Vũ Chí Giang
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Điện thoại: 0211.3656.269
Email: giangvc@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Khước
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email: khuocnv@vinhphuc.gov.vn 

 

Ông Nguyễn Thế Hải
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Điện thoại: 0211.3862.491
Lĩnh vực phụ trách: Quân sự

Theo dõi toàn diện hoạt động của UBND huyện Tam Dương.

 

 

Ông Đinh Ngọc Khoa
Giám đốc Công an tỉnh

Điện thoại: 0211.3691.188
Lĩnh vực phụ trách: Công an

 

 

Ông Nguyễn Văn Độ
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Điện thoại: 0211.3726.678
Email: donv@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Kế hoạch và đầu tư

 

Ông Lưu Văn Dũng
Chánh Thanh tra tỉnh
Email: dunglv2@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Thanh tra

 


 

Ông Nguyễn Bá Hiến
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

Điện thoại: 0211.3846.359
Email: Hiennb@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Thông tin và Truyền thông 

Ông Nguyễn Thanh Tùng
Giám đốc Sở Tài chính 
Điện thoại: 0211.3846.359
Email: tungnt15@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Tài chính


 

Ông Nguyễn Văn Bắc
Giám đốc Sở Tư pháp 
Điện thoại: 0211.3716.988
Email:
bacnv@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Tư pháp


 

Ông Nguyễn Việt Phương
Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Điện thoại: 0211.5559.222
Email:
phuongnv@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Lao động, Thương binh và Xã hội


 

 

Ông Bùi Hồng Đô
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Điện thoại:
Email:dobh@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - Thể thao và Du lịch

 

Ông Trần Thanh Hải
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Điện thoại: 0211.3862.514
Email: haitt@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Ông Nguyễn Phú Sơn
Giám đốc Sở Nội vụ
Điện thoại: 0311.3845.834
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Nội vụ

 

Ông Phạm Quang Nguyên
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Điện thoại: 02113.862987
Email: nguyenpq@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Khoa học công nghệ

 

 

Ông Nguyễn Đức Tài
Giám đốc Sở Xây dựng

Điện thoại: 0211.3712578
Email: taind@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Xây dựng

 

 

Ông Nguyễn Văn Huyến
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Điện thoại: 0211.3862570
Email: Huyennv2@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục và Đào tạo

 

 

Ông Hoàng Minh Ái
Trưởng Ban Dân tộc
Điện thoại: 0211.346.378
Email: aihm@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Dân tộc

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: