Quyết định số 1644/QĐ-CT ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Phương án khảo sát thu nhập hộ dân cư tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2020 - 2025

15/07/2020

File đính kèm