Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp

02/07/2020
Các tin đã đưa ngày: