Quyết định số 1217/QĐ-CT ngày 02 tháng 5 năm 2007 Về việc hình thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS và THPT năm học 2007 - 2008 tỉnh Vĩnh Phúc

05/06/2007

UỶ BAN NHÂN DÂN
 
TỈNH VĨNH PHÚC  

Số: 1217/QĐ-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Yên, ngày 02  tháng 5 năm 2007

                                               

                                                                            QUYẾT ĐỊNH
                                   Về việc hình thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS và THPT
                                                            năm học 2007 - 2008 tỉnh Vĩnh Phúc
                       

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ các Quyết định: Số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05-4-2006, Số 05/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 11-3-2002, số 14/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 26-3-2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Quy chế tuyển sinh vào các trường THCS, THPT và hướng dẫn thi các ngành học, bậc học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 16/GD&ĐT ngày 14-8-1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 382/GD&ĐT-GDTrH, ngày 25 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hình thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS và THPT năm học 2007 - 2008 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện như sau:

1. Tuyển sinh vào lớp 6:

- Các trường Phổ thông là xét tuyển;

- Các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú là thi tuyển.

2. Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông:

- Các trường THPT công lập là thi tuyển;

- Các trường THPT Bán công, Dân lập kết hợp thi tuyển và xét tuyển (việc xét tuyển căn cứ vào kết quả thi tuyển của học sinh dự thi vào các trường THPT theo điểm thi);

- Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập của học sinh tốt nghiệp THCS tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Lập Thạch và Trường dân tộc Nội trú tỉnh;

- Đối với các học sinh được tỉnh cử đi tham dự các giải thể thao, văn nghệ toàn quốc trong thời gian tổ chức thi tuyển vào lớp 10 hệ phổ thông, áp dụng hình thức xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập bậc THCS.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc tuyển sinh năm học 2007 - 2008 trên địa bàn tỉnh, theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành. 

                  KT. CHỦ TỊCH
                         
     PHÓ CHỦ TỊCH                    
                       
                         
           
(đã ký)                                               

   Hoàng Trường Kỳ

Các tin đã đưa ngày: