Quyết định Số: 1202/QĐ-CT ngày 27 tháng 4 năm 2007 Về việc kiện toàn Ban Hội nhập Kinh tế quốc tế tỉnh Vĩnh Phúc

05/06/2007

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
 

 Số: 1202/QĐ-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Yên, ngày 27  tháng 4 năm 2007

                                                                         QUYẾT ĐỊNH
                                  
Về việc kiện toàn Ban Hội nhập Kinh tế quốc tế tỉnh Vĩnh Phúc

                       

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Quyết định số 70/2002/QĐ-TTg ngày 06-06-2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-CT ngày 16-8-2005; Quyết định số 556/QĐ-CT ngày 21-12-2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban hội nhập Kinh tế Quốc tế tỉnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Hội nhập Kinh tế Quốc tế (Sở Thương mại) tại Công văn số 86/STM-GBKTQT ngày 28-3-2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Hội nhập Kinh tế Quốc tế tỉnh Vĩnh Phúc và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Hội nhập Kinh tế Quốc tế tỉnh, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

I- Kiện toàn Ban Hội nhập Kinh tế Quốc tế tỉnh Vĩnh Phúc:

1. Ông Trần Ngọc Ái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Thành Dũng - Giám đốc Sở Thương mại - Phó trưởng ban - Thường trực Ban chỉ đạo;

3. Ông Nguyễn Thanh Toản - Phó Giám đốc Sở Thương mại- Thư ký ban;

4. Ông Hà Quang Tiến - Phó Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên Thường trực;

5. Ông Tô Quang Cương - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

6. Ông Trần Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Hữu Thảo - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên;

8. Bà Trịnh Thị Lan - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin - Thành viên;

9. Ông Ngô Quang Trung - Phó Giám đốc Sở Công nghiệp - Thành viên;

10. Ông Phạm Xuân Phánh - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Xuân Thuyết - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Thành viên;

12. Ông Ngô Khánh Lân - Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ - Thành viên;

13. Ông Chu Quốc Hải - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

14. Ông Trịnh Đình Mao - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Thành viên;

15. Ông Đào Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Thành viên;

16. Ông Nguyễn Phúc Bảo - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh - Thành viên;

17. Ông Trần Gia Long - Phó Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông - Thành viên;

18. Ông Bùi Huy Vĩnh - Phó Giám đốc Sở Du lịch - Thành viên;

19. Ông Khổng Thành Công - Phó Ban quản lý các KCN tỉnh - Thành viên;

II- Tổ chuyên viên giúp việc Ban Hội nhập Kinh tế Quốc tế tỉnh:

1. Ông Phạm Sơn Quế - Chánh Văn phòng Sở Thương mại - Tổ trưởng;

2. Ông Ngô Hữu Mai - Phó phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh - Tổ phó;

3. Ông Đông Văn Cường - Phó phòng quản lý XNK, Sở Thương mại - Tổ viên;

4. Ông Cảnh Chí Dũng - Chuyên viên Phòng Kế hoạch ĐT, Sở Thương mại - Tổ  viên.

Bộ phận thường trực của Ban gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban, thư ký ban và Thành viên thường trực ban.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Hội nhập Kinh tế Quốc tế tỉnh Vĩnh Phúc và Tổ chuyên viên giúp việc nói tại Điều 1 có nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh các chủ trương, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình của tỉnh về hội nhập kinh tế quốc tế;

- Chỉ đạo và tổ chức phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành trong việc tham gia các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế cho các cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh;

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

2. Cơ chế hoạt động:

- Ban Hội nhập Kinh tế Quốc tế và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Hội nhập kinh tế quốc tế làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm, Trưởng Ban được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực (Giám đốc Sở Thương mại) được sử dụng con dấu của Sở Thương mại trong giao dịch và phục vụ hoạt động công tác.

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên, tổ chuyên viên do Trưởng ban phân công; Quy chế làm việc cụ thể của Ban do Trưởng ban quyết định.

- Bộ máy giúp việc Ban là Văn phòng Ban (Tổ chuyên viên giúp việc), đặt tại Sở Thương mại.

3. Kinh phí hoạt động của Ban được đảm bảo từ ngân sách tỉnh. Hàng năm, Thường trực Ban (Sở Thương mại) lập dự trù kinh phí hoạt động gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định phân bổ vào kinh phí hoạt động chung của Sở Thương mại.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 393/QĐ-CT ngày 16-8-2005 và Quyết định số 556/QĐ-CT ngày 21-12-2006 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trưởng Ban Hội nhập Kinh tế Quốc tế; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cá nhân có tên tại Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

Nguyễn Ngọc Phi

Các tin đã đưa ngày: