Quyết định 1230/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2007 Về việc phê duyệt địa điểm xây dựng: Nhà máy nước Tam Đảo do Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số I - Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư

05/06/2007

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC 

Số: 1230/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Yên, ngày 02  tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt địa điểm xây dựng: Nhà máy nước Tam Đảo
                  do Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số I - Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư
                       

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật đất đai công bố ngày 10-12-2003;

Căn cứ Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 24-01-2005 của Chính phủ "Về quản lý quy hoạch";

Căn cứ văn bản số 3091/UBND-XDCB ngày 13-4-2007 "Về việc giao chủ đầu XD HTCN sạch huyện Tam Đảo" của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 471/TTr-SXD-QH ngày 13-4-2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt địa điểm xây dựng Nhà máy nước Tam Đảo do Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số I - Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư, gồm những nội dung sau:

1-1. Địa điểm: Xã Hồ Sơn - huyện Tam Đảo.

- Phía Bắc và Tây giáp đất đồi;

- Phía Đông giáp khu đất xây dựng Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện;

- Phía Nam giáp QL2B (tuyến cũ);

1-2. Diện tích: 8.602,5m2 (0,86025ha). Giao cho Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số I thu hồi giải phóng mặt bằng xác định theo các mốc chỉ giới A1.D.C.B1.

Trong đó:

- Diện tích mở rộng hành lang giao thông theo QHC theo chỉ giới A1.A.B.B1 là 260m2 (0,026ha);

- Diện tích đất xây dựng công trình theo đường chỉ giới A.B.C.D là 8.324,5m2 (0,8324ha).

Thể hiện chi tiết trong bản vẽ số hiệu QH ML-14 tỷ lệ 1/500 Trung tâm giám sát và KĐCL xây dựng Vĩnh Phúc lập được Sở Xây dựng, UBND huyện Tam Đảo, UBND xã Hồ Sơn xác nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số I - Vĩnh Phúc có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục tiếp theo để đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành.

2. Thủ trưởng các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tam Đảo, UBND xã Hồ Sơn có trách nhiệm giúp đỡ chủ đầu tư trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, UBND xã Hồ Sơn, Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số I - Vĩnh Phúc và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Ngọc Ái

Các tin đã đưa ngày: