Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2007 Về việc thu hồi đất để bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện Dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở dân tộc nội trú tại xã Hồ Sơn - huyện Tam Đảo

05/06/2007

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

Số: 1216/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        Vĩnh Yên, ngày 02  tháng 5 năm 2007

                                                                   QUYẾT ĐỊNH
                                 
Về việc thu hồi đất để bồi thường giải phóng mặt bằng,
                        thực hiện Dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở dân tộc nội trú
                                                   tại xã Hồ Sơn - huyện Tam Đảo

                                                              UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26-11-2003; Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-01-2006 của Chính phủ về việc thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 05-6-2006, Quyết định số 1031/QĐ-CT ngày 17-4-2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Phê duyệt địa điểm và dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở dân tộc nội trú huyện Tam Đảo;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 178/TT-TNMT ngày 24-4-2007 và của UBND huyện Tam Đảo tại Tờ trình số 49/TT-UBND ngày 18-4-2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 23.745,0m2 đất tại xã Hồ Sơn - huyện Tam Đảo, bao gồm:

- Diện tích đất nông nghiệp: 23.244,0m2.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 501,0m2.

Để làm cơ sở cho UBND huyện Tam Đảo lập phương án, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú huyện Tam Đảo theo dự án được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo chỉ giới trong bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, do Công ty TNHH đo đạc và bản đồ Tam Hồng lập, có xác nhận của UBND xã Hồ Sơn, UBND huyện Tam Đảo, Sở Tài nguyên và Môi trường và được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ nội dung quyết định này, UBND huyện Tam Đảo có trách nhiệm:

a) Không quá 10 ngày làm việc, quyết định thu hồi đất của từng hộ gia đình cá nhân theo quy định; đồng thời chỉ đạo UBND xã Hồ Sơn và Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý biến động đất đai và giấy chứng nhận QSDĐ đối với các hộ có đất bị thu hồi.

b) Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất thu hồi theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Căn cứ quyết định này, Trường Trung học Cơ sở dân tộc nội trú huyện Tam Đảo có trách nhiệm:

a) Phối hợp với UBND huyện Tam Đảo bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định.

b) Lập hồ sơ giao đất trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xác định mốc giới đất phạm vi thu hồi tại thực địa để làm cơ sở cho việc quản lý, lập phương án bồi thường; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nội dung điểm b mục 2 nêu trên theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo; Chủ tịch UBND xã Hồ Sơn và thủ trưởng các cơ quan, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
          
KT. CHỦ TỊCH
            PHÓ CHỦ TỊCH  

          (đã ký) 

             Trần Ngọc Ái

Các tin đã đưa ngày: