Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2007 Về việc phê duyệt giá đất thuộc khu dân cư tự xây Phường Đồng Tâm, Phường Hội Hợp - Thành phố Vĩnh Yên

05/06/2007

 UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH VĨNH PHÚC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


  Số:1206/QĐ-UBND                              Vĩnh Yên, ngày 27  tháng 4 năm 2007

                                                         

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt giá đất thuộc khu dân cư tự xây Phường Đồng Tâm,
                            Phường Hội Hợp - Thành phố Vĩnh Yên
                       

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật đất đai số 13/2003/QH 11 ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004 của Chính phủ về việc phương pháp xác định các loại giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26-11-2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004;

Căn cứ Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 29-12-2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2007;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1322/TT-STC ngày 28-12-2006 về việc phê duyệt giá đất thuộc khu dân cư tự xây,

(Xem tiếp)

Các tin đã đưa ngày: