Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 27 tháng 04 năm 2007 Về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp - năm 2007

05/06/2007

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

            Số:1205/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp - năm 2007

                       

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật thuế SDĐ NN đã được Quốc hội thông qua ngày 10-7-1993;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25-10-1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc tại Tờ trình số 1204/TTr-CT ngày 24-4-2007 về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2007 thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh như sau:

- Đối với phường, thị trấn và các xã thuộc Đồng bằng, trung du: mức giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp: 2.000đồng/kg (Hai ngàn đồng một kg);

- Đối với các xã miền núi (được UB dân tộc miền núi công nhận): mức giá thu thuế SDĐNN: 1.950đồng/kg (Một ngàn chín trăm năm mươi đồng một kg).

Điều 2. Mức giá quy định tại Điều 1 là căn cứ để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp chính vụ của năm 2007. Đối với số thuế sử dụng đất nông nghiệp còn nợ cũ của các tổ chức, cá nhân từ năm 2006 về trước thực hiện thu theo số thuế thực nợ trên quyết toán thuế SDĐNN năm 2006.

Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh hướng dẫn, đôn đốc thực hiện mức giá này trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Ngọc Ái

Các tin đã đưa ngày: