Quyết định số 325 /QĐ-CT ngày 31 tháng 01 năm 2007 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do mưa đá gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong các ngày 19-21/11/2006

02/05/2007

UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH VĨNH PHÚC

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 325 /QĐ-CT                                                           Vĩnh Yên, ngày 31 tháng 01 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do mưa đá gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
trong các ngày 19-21/11/2006
 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng chống lụt bão ngày 24/8/2000;

Căn cứ Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội;

Căn cứ Dự toán ngân sách tỉnh năm 2007;

Căn cứ Thông báo số 354-TB/TU ngày 08/12/2006 của Thường trực Tỉnh ủy về việc hỗ trợ thiệt hại do mưa đá và lốc xoáy;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB &TKCN tỉnh Vĩnh Phúc tại tờ trình số 41/TTr- PCLB ngày 26/12/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích Ngân sách tỉnh 21.221.000.000đ (Hai mươi mốt tỷ, hai trăm hai mươi mốt triệu đồng chẵn) cấp kinh phí để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do mưa đá gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong các ngày 19-21/11/2006, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ nhà đổ, sập:                    92.000.000đ

- Hỗ trợ hoa màu mất trắng: 21.129.000.000đ

(Danh mục chi tiết ban hành kèm theo Quyết định này)

      Điều 2. Mức hỗ trợ:

      - Nhà đổ, sập:       4.000.000đ/nhà

      - Hoa màu mất trắng: 70.000đ/sào

      Điều 3. Tổ chức thực hiện:

      1. Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh chuyển số tiền nói tại điều I từ nguồn dự phòng Ngân sách tỉnh năm 2007 cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

      2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Nông trường Tam Đảo:

      -  Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về việc kê khai hỗ trợ trên địa bàn mình phụ trách;

      - Chịu trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai cho các đối tượng theo mức hỗ trợ quy định tại điều 2 Quyết định này.

      3. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT giám sát chặt chẽ việc thanh quyết toán và sử dụng kinh phí hỗ trợ theo đúng các quy định hiện hành.

      Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

      Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Nông nghiệp & PTNT, Nông trường Tam Đảo, Chánh văn phòng thường trực BCH PCLB&TKCN tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

                                                            KT. CHỦ TỊCH
                                                            PHÓ CHỦ TỊCH

                                                            (đã ký)

                                                                                                       Nguyễn Văn Hòa