Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2007 “V/v thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2007”

25/04/2007

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC 

       Số:1078/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Vĩnh Yên, ngày 13 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
“V/v thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2007” 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

Căn cứ luật tổ chức HĐND  và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Pháp lệnh phòng chống lụt bão đã được sửa đổi bổ sung ngày 24-8-2000;

Xét đề nghị của giám đốc Sở NN&PTNT tại văn bản số 169/NN&PTNT-PCLB ngày 30/3/2007, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (BCH – PCLB&TKCN) tỉnh Vĩnh Phúc gồm các ông có tên dưới dây:

- Trưởng ban:

1. Ông: Nguyễn Ngọc Phi – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2. Ông: Phùng Quang Hùng – Giám đốc Sở nông nghiệp & PTNT (thường trực).

- Các thành viên là ủy viên ban chỉ huy:

1. Hà Minh Thắng             - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy QS tỉnh

2. Trần Anh Dũng             - Giám đốc Công an tỉnh

3. Nguyễn Văn Lại           - Giám đốc Sở KH&ĐT

4. Phùng Gia Thuận         - Giám đốc Sở GTVT

5. Nguyễn Văn Quốc        - Giám đốc Sở Tài chính

6. Lê Xuân Đăng              - Giám đốc Sở LĐ-TBXH

7. Trần Đức Cầu              - Chánh thanh tra tỉnh

8. Nguyễn Văn Chúc        - Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông

9. Nguyễn Văn Lộc          - Giám đốc Sở TN&MT

10. Nguyễn Ngọc Quyền   - Chánh VP – UBND tỉnh

11. Nguyễn Hữu Thọ         - Giám đốc Điện lực Vĩnh Phúc

12. Phạm Xuân Khu           - Giám đốc TT-DBKTTV

13. Đỗ Văn Thành              - Phó giám đốc Sở NN&PTNT

14. Vũ Công Chuyền          - Chánh văn phòng TT BCH PCLB&TKCN tỉnh 

Điều 2. Ban chỉ huy PCLB&TKCN có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do trưởng ban phân công.

Văn phòng thường trực BCH-PCLB&TKCN tỉnh đặt tại Sở nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc (Chi cục QLĐĐ & PCLB Vĩnh Phúc).

Điều 3. Quyết định này thay thế quyết định thành lập BCH – PCLB&TKCN của UBND tỉnh trước đây và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố, các thành viên có tên tại điều 1 và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Phi