Quyết định số 1085/QĐ-CT ngày 16 tháng 4 năm 2007 về thành lập Hội đồng Bồi thường GPMB tỉnh và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng để thực hiện công tác bồi thường GPMB khu công nghiệp Hợp Thịnh tại Huyện Tam Dương, huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc

18/04/2007

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
___________

Số: 1085/QĐ-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________

Vĩnh Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng Bồi thường GPMB tỉnh và Tổ chuyên viên giúp việc
Hội đồng để thực hiện công tác bồi thường GPMB khu công nghiệp Hợp Thịnh
tại Huyện Tam Dương, huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc.

_______________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 20/11/2003 ; Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ - CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-CT ngày 10/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận giao Công ty TNHH Prime Group làm chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm Công nghiệp Hợp Thịnh,

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 14/8/2006 của UBND tỉnh phê duyệt địa điểm cho Công ty TNHH Prime Group lập dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm Công nghiệp Hợp Thịnh.

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của UBND tỉnh thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì xuất khẩu tại Cụm công nghiệp Hơp Thịnh - Huyện Tam Dương, Huyện Yên Lạc;

Căn cứ Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 12/4/2007; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 91/TT-TC ngày 12/04/2007 .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Bồi thường GPMB tỉnh và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng để thực hiện bồi thường GPMB đối với diện tích đất để thu hồi xây dựng cụm công nghiệp Hơp Thịnh, thuộc địa bàn các huyện Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc gồm các ông (bà) có tên sau đây:

I. Hội đồng Bồi thường GPMB tỉnh:

1 . Ông Đường Trọng Khang - PGĐ Sở Tài chính - Chủ tịch Hội đồng ;

2. Ông Thái Phong Nhã - Phó Tổng GĐ Công ty Prime Group - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Phạm Văn Bình - phó Chủ tịch UBND huyện Tam Dương- Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Sở Tài nguyên và MT - Thành viên

5. Ông Nguyễn Văn Lại - Giám đốc Sở Kế hoạch và ĐT - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Công Lộc - trưởng Ban Quản lý các KCN- Thành viên;

7. Ông  Trần Văn Tiến - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên;

8. Ông Phạm Xuân Phánh - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên;

9.Ông Lê Minh Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường - Thành viên;

10.Ông Đỗ Đình Việt - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Lạc - Thành viên;

11.Ông Trần Quốc Huy - Trưởng phòng Nội chính, VP UBND tỉnh- Thành viên;

12. ông Lê Bình Dân - Chủ tích UBND xã Hợp Thịnh, h. TD - Thành viên;

13. Ông Nguyễn Trung Viên - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn - Thành viên;

14. Ông Nguyễn Công Xuyên - Chủ tịch UBND xã Yên Bình- Thành viên;

15. Ông Ngô Quang Lãm - Chủ tịch UBND xã Chấn Hưng- Thành viên;

II. Thành lập T chuyên viên giúp việc, Hội đồng: Gồm các ông (Bà) có tên sau đây :

1 - Bà Phùng Thị Tộ - Trưởng Phòng QLG, Sở Tài chính  - Tổ trưởng ;

2 - Ông Đoàn Hồng Chiếm - Trưởng phòng GPMB, BQL KCN – Tổ phó;

3 - Ông Phùng Đắc Niên - Phó chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh – Tổ phó;

4 - Bà Nguyễn Thị Thuỷ - Phó Trưởng Phòng QLG, S Tài chính;

5 - Ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng phòng ĐKĐĐ, S TN và MT;

6 - Ông Đàm Đình Hiên - Trưởng phòng KTXDTH, S Xây dựng;

7 - Ông Phạm Văn Xuân - Phó trưởng phòng PA39 - Công an tỉnh;

8 - Bà Lê Thị Nhung - Trưởng phòng Tài chính huyện Tam Dương;

9 - Ông Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng phòng TNMT huyện Tam Dương;

10 - Ông Phùng Đắc Chiến - Trưởng phòng HTKT huyện Tam Dương;

11 - Ông Đàm Hữu Khanh - Phó phòng Tài chính huyện Vĩnh Tường;

12 - Ông Nguyễn Xuân Giang - T. phòng TNMT huyện Vĩnh Tường;

13 - Ông L Tất Chánh - Trưởng phòng kinh tế huyện Vĩnh Tường;

14 - Ông Nguyễn Văn Thông - Trưởng phòng tài chính Huyện Yên Lạc;

15 - Ông Trần Quang Điền - Cán bộ địa chính xã Đồng Văn;

16 - Ông Tô Ngọc Thanh - Cán bộ địa chính xã Yên Bình;

17 - Ông Phan Văn Thật - Cán bộ địa chính xã Chấn hưng;

18 - Ông Phùng Văn Nghiệp - Cán bộ địa chính xã Hợp thịnh;

19 - Ông Đặng Khánh Quyền - Ch. viên Ban DA, Công ty Prime Group.

Điều 2. Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng nói tại Điều 1 hoạt động kiêm nhiệm, có trách nhiệm giúp UBND tỉnh thực hiện các thủ tục và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Cụm Công nghiệp Hợp Thịnh theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh Vĩnh Phúc.

Hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo việc thành lập và hoạt động của các Hội đồng bồi thường GPMB các huyện Tam Dương, Vĩnh Tường và Yên Lạc do UBND các huyện thành lập trên có sở các thành viên tham gia Hội đồng và tổ chuyên viên giúp việc Hội của tỉnh và một số thành viên khác ở huyện có liên quan

Nhiệm vụ cụ thể của các Thành viên Hội đồng và Tổ chuyên viên giúp việc do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Kinh phí hoạt động do Chủ đầu tư: Công ty TNHH Prime Group đảm bảo theo chế độ quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên môi trường, Kế hoạch Đầu tư; Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng ban quản lý các Khu Công nghiệp tinh; Chủ tịch UBND các huyện: Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc; Chủ tịch UBND các xã: Yên Bình, Chấn Hưng (Vĩnh Tường), Hợp Thịnh (Tam Dương), Đồng Văn (Yên Lạc); Các cá nhân có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành ./.

                                                               KT. CHỦ TỊCH
                                                                PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                    (Đã ký)

                                                    Trần Ngọc Ái