Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 12 tháng 2 năm 2007 về việc Thành lập Trường Trung cấp Kỹ thuật Vĩnh Phúc

01/03/2007

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

    Số:499 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Yên, ngày  12  tháng 02 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Trường Trung cấp Kỹ thuật Vĩnh Phúc. 

 UỶ BAN NHÂN DÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994;

           Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02-12-1998 và Nghị định số 43/2000/ND-CP ngày 30-8-2000 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

            Căn cứ Quyết định số 24/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11-7-2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Trung học chuyên nghiệp;

            Căn cứ Văn bản số 846/BGD ĐT – TCCB ngày 29-01-2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Trung cấp Kỹ thuật Vĩnh Phúc;

            Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1396/GD-GDTX-GDCN ngày 14-11-2006,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Trung cấp Kỹ thuật Vĩnh Phúc trên cơ sở chuyển đổi, nâng cấp Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Vĩnh Phúc.

           

Trường Trung cấp kỹ thuật Vĩnh Phúc là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc bậc Trung học, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý trực tiếp của sở Giáo dục & Đào tạo Vĩnh Phúc.

Nhà trường hoạt động theo Điều lệ Trường Trung học chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 24/2000/QĐ-BGD & ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đồng thời thực hiện các chức năng nhiệm vụ của  Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - hướng nghiệp được quy định tại Quyết định số  25/2000/QĐ - BGD & ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.  

Điều 2. Chức năng nhiệm vụ của Trường Trung cấp Kỹ thuật Vĩnh Phúc:

- Đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật viên ở bậc Trung cấp và các trình độ thấp hơn theo chương trình khung của Bộ giáo dục & Đào tạo và chương trình khác do các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật theo chương trình do Bộ GD & ĐT quy định.

- Đào tạo, tư vấn, dịch vụ sửa chữa tin học.

- Đào tạo Bổ túc THPT – Nghề cho học sinh sau trung học cơ sở.

- Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo các ngành nghề khác khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

- Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và sản xuất kinh doanh phù hợp ngành nghề đào tạo. 

            Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Trường Trung cấp Kỹ thuật Vĩnh Phúc gồm:

I. Cơ cấu tổ chức bộ máy 

-  Ban giám hiệu:    + Hiệu trưởng

                              + 02 Phó Hiệu trưởng.

* Trước mắt, giữ nguyên đội ngũ lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp (Giám đốc Hoàng Văn Bình, Phó Giám đốc Hoàng Thị Luyến, Phó Giám đốc Trần Thị Nam) và được phiên sang Ban Giám hiệu mới của Nhà trường. 

-  Các phòng chức năng: Phòng Đào tạo; Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng quản trị - Đời sống; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Công tác học sinh. 

- Các khoa: Khoa Công nghệ thông tin, khoa May – Thời trang, khoa Cơ khí, khoa Văn hoá cơ sở và Hướng nghiệp. 

* Theo quy mô phát triển, Nhà trường sẽ được thành lập thêm các khoa, phòng cho phù hợp. 

II. Tài chính và kinh phí hoạt động: Được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm. 

III. Biên chế: Biên chế của Nhà trường được UBND tỉnh giao theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Vĩnh Phúc, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

Nguyễn Ngọc Phi