Quyết định 317/QĐ-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2007 về việc phê duyệt Đề án tổng thể Hệ thống thông tin địa lý (GIS) tỉnh Vĩnh Phúc

28/02/2007

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

Số : 317/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                
Vĩnh Yên, ngày 31 tháng 01  năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt Đề án tổng thể Hệ thống
thông tin địa lý (GIS) tỉnh Vĩnh Phúc

 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số: 01-NQ/TU ngày 09/5/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số: 33/2006/QĐ-UBND ngày 11-5-2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số: 609/QĐ-UBND ngày 23-3-2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020; 

Căn cứ văn bản số: 2473/UBND-LTTH ngày 19-5-2006 của UBND tỉnh về việc lập Đề án tổng thể xây dựng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ văn bản số: 1916/QĐ-CTUBND ngày 15-8-2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương Đề án tổng thể Hệ thống thông tin địa lý (GIS) tỉnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông tại Tờ trình số:   01/TTr-SBCVT ngày  08-01-2007,

Xem chi tiết

Các tin đã đưa ngày: