Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2007 về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004-2009

26/01/2007

THỦ  TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
_______________

Số: 50 /QĐ-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
             _____________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004-2009
                        _________________                         

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 62/TTr-BNV ngày 9 tháng 1 năm 2007, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê chuẩn bổ sung ông Phạm Quang Tuệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, giữ chức Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004-2009.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Phạm Quang Tuệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                                           THỦ TƯỚNG
                                                                                                                                                 
(đã ký)
                                                                                                                                        
Nguyễn Tấn Dũng

Các tin đã đưa ngày: