Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2006 về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004-2009

25/01/2007

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
       ______________


Số: 54/QĐ-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ - 2004-2009
_______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định  số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 61/TTr-BNV ngày 9 tháng 1 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004-2009 của ông Nguyễn Đăng Tuân, để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Nguyễn Đăng Tuân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

K/T.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

 

 

Các tin đã đưa ngày: