Quyết định số 3618/QĐ-CT ngày 13 tháng 10 năm 2004 của chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của tỉnh

15/12/2006

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
___________

Số: 3618/QĐ-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

          Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 10 năm 2004

 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚC
Thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của tỉnh
____________________

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
        Căn cứ Quyết định số 5520/QĐ-CT ngày 31 tháng 12 năm 2003 của UBND tỉnh, thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của tỉnh;

Căn cứ quyết định số 2728/QĐ-UB ngày 09 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông;

Xét đề nghị của Sở Bưu chính, Viễn thông tại tờ trình số 30/TT-VP ngày 13 tháng 10 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của tỉnh gồm các ông sau đây:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Chúc, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông.

2. Phó trưởng ban: Ông Trần Gia Long, Phó Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin;

3. Thành viên:

- Ông Trần Nho Cẩn, Cục trưởng Cục Thống kê;

- Ông Lê Văn Kiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Nguyễn Bá Hiến, Phó Giám đốc sở Bưu chính, Viễn thông, chịu trách nhiệm về kỹ thuật Cổng  Thông tin;

- Ông Bùi Minh Tiến, Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp tỉnh.
       4. Tổ giúp việc: Cán bộ, viên chức làm việc với Cổng thông tin điện tử, Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Bưu chính, Viễn thông.

         Điều 2. Ban biên tập có nhiệm vụ:

- Phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, huyện ủy, thị ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã, các đơn vị có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu cho Cổng thông tin;

- Xét duyệt, biên tập các tin, bài để đưa lên cổng thông tin;

- Xây dựng chế độ nhuận bút và thực hiện chi trả nhuận bút cho các tác giả viết bài cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Nhiệm vụ cụ thể cuả thành viên Ban biên tập do Trưởng ban phân công.

- Giao Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Bưu chính, Viễn thông là cơ quan thường trực của Ban biên tập.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 5520/QĐ-CT ngày 31 tháng 12 năm 2003 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Bưu chính, Viễn thông. Thur trưởng các cơ quan liên quan và các ông có tên tại Điều 1 quyết định  này căn cứ các quyết định thi hành. 

Nơi nhận:
- TTTU, HĐND tỉnh
- CPCT, CPVP,
- Như điều 3,

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

(Đã ký) 

Nguyễn Ngọc Phi

 

Các tin đã đưa ngày: