Lãnh đạo UBND tỉnh

23/12/2020

Đồng chí Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực phụ trách:

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh quy định tại Điều 17, Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch tổng thể tài chính ngân sách, kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các vùng; chủ trương đầu tư các dự án; chủ trương thăm dò, khai thác khoáng sản; nội vụ (trừ công tác: Tôn giáo; quản lý nhà nước về thanh niên);

- Phụ trách phát triển khu công nghiệp, phát triển doanh nghiệp;

- Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; quản lý địa giới hành chính; những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực;

- Công tác an ninh, quốc phòng; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân;

c) Theo dõi và chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Ban quản lý các KCN; thành phố Vĩnh Yên.

d). Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh; Chủ tịch Hội đồng và Trưởng một số Ban chỉ đạo khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

 

 

 

Đồng chí Vũ Việt Văn - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Lĩnh vực phụ trách:

a) Làm công tác thường trực UBND tỉnh, thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh điều hành các hoạt động chung của UBND tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác vắng hoặc được ủy quyền.

b) Phụ trách công tác nội vụ của UBND tỉnh, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các nội dung báo cáo Tỉnh ủy theo quy chế làm việc, báo cáo HĐND tỉnh theo luật và quy chế phối hợp hoạt động; trực tiếp ký các văn bản.

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Tài chính; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm;

- Các lĩnh vực: Hỗ trợ tài chính, giá cả, tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, thị trường chứng khoán, Thuế, Kho bạc, Thống kê, Hải quan;

- Công tác đổi mới, cổ phần hóa và sắp xếp doanh nghiệp; chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

- Công tác quản lý nhà nước đổi với các Quỹ tài chính sử dụng ngân sách nhà nước;

- Công tác quản lý nhà nước về thanh niên; Giáo dục quốc phòng của tỉnh;

- Chỉ đạo phối hợp công tác và phụ trách quản lý nhà nước mọi hoạt động của các cơ quan Ban đảng, Đoàn thể và Mặt trận tổ quốc, Trường Chính trị tỉnh.

d) Chỉ đạo toàn diện, trực tiếp ký và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh về việc ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế tổng hợp, các văn bản trình Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh liên quan đến tất cả các khâu trong quá trình triển khai các dự án thuộc lĩnh vực và các dự án hỗn hợp theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

e) Giữ quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Công tác phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh với UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

f. Ký các văn bản của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, của UBND tỉnh về công tác Tài chính - Ngân sách, Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các Bộ, ngành Trung ương theo quy chế làm việc và theo quy định của Pháp luật.

g) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tê; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội chữ thập đỏ tỉnh; Hội văn học nghệ thuật tỉnh; Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật; Bảo hiểm xã hội tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; thành phố Phúc Yên; huyện Bình Xuyên; huyện Tam Đảo.

- Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Vĩnh Phúc; Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc;

h) Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ tài chính, Chủ tịch Hội đồng và Trưởng một số Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công và các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp hoặc định kỳ tại Hội nghị tập thể lãnh đạo UBND tỉnh.

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Khước - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực phụ trách:

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất; giá đất; Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh;

- Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, phát triển đất, quỹ đất.

b) Chỉ đạo toàn diện, trực tiếp ký và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh về việc ban hành các văn bản liên quan đến tất cả các khâu trong quá trình triển khai đối với các dự án thuộc lĩnh vực được phân công và các dự án hỗn hợp theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông - Vận tải; Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh; Quỹ phát triển đất tỉnh; các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh; huyện Yên Lạc và huyện Vĩnh Tường.

d) Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ tài chính, Chủ tịch Hội đồng và Trưởng một số Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công và các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp hoặc định kỳ tại Hội nghị tập thể lãnh đạo UBND tỉnh.

 

 

 

Đồng chí Vũ Chí Giang - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực phụ trách:

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Các lĩnh vực: Xây dựng; Công Thương; Ngoại vụ; Thông tin và Truyền thông; Cải cách hành chính; Tư pháp; Thanh tra; Dân tộc; Tôn giáo; Thi hành án dân sự; Bảo vệ bí mật nhà nước; Nhân quyền; Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Quản lý thị trường; Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phát triển kinh tế tập thể; Báo chí, Phát thanh và Truyền hình;

- Công tác Xây dựng, bao gồm: Quản lý nhà nước về xây dựng; thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; phát triển đô thị, nước sạch, nước thải, cấp nước, thoát nước đô thị, nông thôn; cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, quảng trường, cây xanh đô thị; các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, ký phê duyệt các hồ sơ về quy hoạch theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phụ trách cụm công nghiệp (bao gồm cả cụm công nghiệp làng nghề);

- Công tác quy hoạch và phát triển điện lực, năng lượng;

- Công tác tổng hợp báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết kiến nghị sau giám sát, giải quyết kiến nghị và chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đối với UBND tỉnh.

b) Chỉ đạo toàn diện, trực tiếp ký và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh về việc ban hành các văn bản liên quan đến tất cả các khâu trong quá trình triển khai đối với các dự án thuộc lĩnh vực được phân công và các dự án hỗn hợp theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo:

- Sở Tư pháp; Sở Công thương; Sở Xây dựng; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở ngoại vụ; Thanh tra tỉnh; Ban Dân tộc; Ban Tôn giáo (thuộc Sở Nội vụ); Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Liên minh hợp tác xã; Báo Vĩnh Phúc; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Huyện Tam Dương; huyện Lập Thạch; huyện Sông Lô.

d) Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ tài chính, Chủ tịch Hội đồng và Trưởng một số Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công và các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp hoặc định kỳ tại Hội nghị tập thể lãnh đạo UBND tỉnh.

Nguồn: Quyết định số 3219/QĐ-UBND
ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: