Công văn số 6193/UBND-NN4 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường thu gom, xử lý chất thải phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

28/07/2021

File đính kèm