Công văn số 4429/UBND-VX3 ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức, triển khai thực hiện sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

09/06/2021

File đính kèm