Công văn của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-BYT của Bộ Y tế v/v ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi công cộng

09/02/2021