Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường hoạt động giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn

15/10/2020

File đính kèm