Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì về công tác bảo vệ môi trường và quản lý, xử lý chất thải ở một số cụm công nghiệp, làng nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh

21/07/2020

File đính kèm