Công văn của Tỉnh ủy chỉ đạo việc rà soát, chấn chỉnh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị

21/06/2019

File đính kèm