Công văn số 271/UBND-VX1 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 28/CĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng và Công điện số 55/CĐ-BYT ngày 11/01/2022 của Bộ Y tế

13/01/2022

File đính kèm