Chỉ thị số 23/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

04/01/2022

File đính kèm