Công văn số 11484/UBND-VX1 về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo Kết luận số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 và Công điện số 1792/CĐ-TTg số 9406/CĐ-TTg ngày 23/12/2021

27/12/2021