Chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

21/11/2021

File đính kèm